Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Mixánek sro, IČO: 27485081 so sídlom Ohrazenice 154, 511 01 Turnov (ďalej len: "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú

  • adresa: Mixánek s.r.o., Ohrazenice 154, 511 01 Turnov

  • email: info@kladkostroje-liftket.sk, telefón:+420 481 313 142

 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zákonný dôvod spracovanie osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. (Ďalej len "Plnenie zmluvy") - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov.

 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

III. Účel spracovania, kategórie a zdroje osobných údajov

Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov
Plnenie zmluvy Vybavenie objednávky alebo odpoveď na dopyt zaslanú cez kontaktný formulár Osobné údaje klientov (kontaktné údaje) Kontaktný formulár, objednávka

IV Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje

  • V prípade dopytu osobné údaje obsiahnuté vo formulári spravujeme len za účelom odpovede alebo vybavenia vášho dotazu či dopytu / iba po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy / najdlhšie 1 rok od vašej dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

  • V prípade objednávky po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. (Po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

  • Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho plnenia zmluvy poskytnuté osobám, ktoré správcovia poskytujú právne, účtovné a IT služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program, zálohovanie, uzamykanie.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára alebo dopytu z internetového dopytového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.